Francine Hardeman

Erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en handelszaken

Waar leven is, zijn er conflicten.
In het gezin, met familie, tussen buren, op het werk, in zaken, bij bouwwerken, met de school, bij medische of andere kwesties,… waar mensen in conflict raken, staan vaak grote belangen op het spel.

Er is ook leven na het conflict.
Ook na het conflict blijven gemeenschappelijke belangen vaak bestaan. Privépersonen en organisaties hebben er daarom baat bij om conflicten zo af te handelen, dat alle betrokkenen op een constructieve manier verder kunnen na het conflict.

Bemiddeling is een wettelijke methode om onderhandelde oplossingen te vinden voor een conflict. Anders dan op de rechtbank beslist u zelf over uw gezamenlijke overeenkomst.

Wat is bemiddeling

Bemiddeling is een professionele methode waarbij partijen die een conflict hebben zelf, vrijwillig en gezamenlijk een gehele of gedeeltelijke overeenkomst proberen te bereiken in hun conflict. Dat doen ze via onderhandelingen, onder begeleiding van een bemiddelaar.

De wetgever heeft deze methode erkend en verankerd in het Gerechtelijk Wetboek , in de wet op de bemiddeling van 25 februari 2005. Deze wet laat toe een overeenkomst opgesteld met een erkend bemiddelaar (*) te laten homologeren door de rechtbank. Dat geeft de bemiddelingsovereenkomst de kracht en de uitvoerbaarheid van een vonnis.

(*) Enkel bemiddelaars die voldoen aan de voorwaarden voor de bemiddelingspraktijk van de Federale Bemiddelingscommissie van de FOD Justitie mogen volgens de wet op de bemiddeling de titel ‘erkend bemiddelaar’ voeren. De erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie is een kwaliteitslabel. Een erkend bemiddelaar heeft een erkende opleiding in bemiddeling gevolgd en neemt op regelmatige basis deel aan erkende nascholingen. De erkende bemiddelaar werkt volgens de gedragscode code van de Federale Bemiddelingscommissie.

Hoe werkt bemiddeling

Zelf onderhandelen over uw conflict…

Bij een bemiddeling onderhandelt u zelf op een ethische en efficiënte manier over een oplossing of deeloplossingen voor uw conflict of geschil. Niemand adviseert, niemand oordeelt, geen rechter beslist van bovenaf over de uitkomst van het geschil. Beide partijen moeten vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling. Zij hebben het vaste voornemen om gezamenlijk oplossingen te vinden die optimaal zullen werken voor ieder van hen, omdat ze rekening houden met de werkelijke inhoud van het conflict en met de bekommernissen en belangen van iedereen die betrokken is in het geschil. Alles wat binnen de bemiddeling gezegd wordt en alle binnen de bemiddeling aangebrachte documenten zijn vertrouwelijk.

…met de bemiddelaar als professionele begeleider

De bemiddelaar heeft als opdracht het bemiddelingsproces vlot te doen verlopen, onder meer door de communicatie tussen de partijen te stroomlijnen. De bemiddelaar helpt u alle nuttige informatie en expertise voor het conflict te verzamelen. De bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht. Aan het einde van de bemiddeling legt de bemiddelaar alle afspraken die door de partijen gemaakt zijn vast in een bemiddelingsovereenkomst.

Van het eigen gelijk naar een gezamenlijke, werkbare overeenkomst

Bemiddeling is geen kwestie van gelijk hebben of gelijk krijgen. Er is ook geen winnaar of verliezer na de bemiddeling. Er is wel, wanneer de bemiddeling slaagt, een gedragen overeenkomst die de best mogelijke oplossingen biedt voor ieders belangen. Dat levert een win-winsituatie op voor alle partijen.

Concreet

De bemiddelingsprocedure

Bemiddeling verloopt in een aantal sessies of onderhandelingsrondes. Hoeveel sessies nodig zijn, hangt af van de graad van het conflict. Tijdens die sessies zoekt u onder begeleiding van de bemiddelaar naar de ware kern van uw conflict. Samen brengen we de achterliggende bekommernissen achter ieders standpunten in kaart. Zo groeit een constructieve gespreksbasis en kunnen we samen creatieve oplossingen gaan zoeken voor de oplossing van (delen van) uw geschil. Een geslaagde bemiddeling levert een schriftelijke overeenkomst op, waarmee alle partijen kunnen akkoord gaan: ze is immers gezamenlijk gedragen is en komt zo goed als mogelijk tegemoet aan de bekommernissen en belangen van elke partij.

Voor de duur van de bemiddeling worden alle lopende juridische procedures die in het geschil aan de gang zouden zijn, geschorst. Niemand mag ook eenzijdig een procedure in het geschil beginnen, zolang de bemiddeling loopt.

Wanneer minstens één van de partijen dit wenst, kan men de bemiddelingsovereenkomst voorleggen aan de rechter, die ze zal homologeren, op voorwaarde dat ze niet in strijd is met de openbare orde en door een erkend bemiddelaar is opgesteld. De homologatie bekrachtigt de bemiddelingsovereenkomst, waardoor ze authentiek en uitvoerbaar wordt: ze heeft nu de kracht van een vonnis.

Wat doet de bemiddelaar (niet)?

De bemiddelaar leidt de onderhandelingen. Hij is onafhankelijk en kiest geen partij: het is zijn plicht om ‘meerzijdig partijdig’ de belangen van beide partijen te verdedigen. De bemiddelaar is enkel een procesbegeleider: hij komt niet inhoudelijk tussen door zelf voorstellen te doen of oplossingen aan te reiken. De bemiddelaar heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid in het conflict, in tegenstelling tot een rechter of arbiter, die de partijen van bovenaf zijn oplossing oplegt. Bij een geslaagde bemiddeling legt de bemiddelaar de afspraken samen met de onderhandelaars vast in een bemiddelingsovereenkomst.

Concreet

Krachtlijnen van de bemiddeling

 • Vrijwilligheid


  Niemand kan tot een bemiddeling gedwongen worden. Ook de rechter kan een bemiddeling enkel voorstellen, nooit opleggen. U neemt uit vrije wil deel aan de onderhandelingen en u kunt op elk moment uw deelname aan de bemiddeling stopzetten, zonder schadevergoeding of verdere juridische gevolgen. Ook de bemiddelaar kan een bemiddeling beëindigen, wanneer de onderhandelaars de regels niet respecteren of wanneer de bemiddelaar meent te kunnen besluiten dat de bemiddeling geen kans op slagen heeft.


 • Vertrouwelijkheid


  De inhoud van de bemiddelingsgesprekken is vertrouwelijk. Men mag documenten uit de bemiddeling niet openbaar maken of gebruiken in latere juridische procedures. De bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim.


 • Verantwoordelijkheid


  U verbindt zich ertoe zich constructief op te stellen, positief mee te werken en alle verantwoordelijkheden op te nemen die in uw macht liggen om de bemiddeling te doen slagen. De bemiddelaar zal zijn volledige professionele bekwaamheden inzetten voor hetzelfde doel.


 • Gezamenlijkheid


  Bemiddeling vergt van de onderhandelaars een duidelijke wil tot positieve samenwerking, in wederzijds respect, ondanks hun conflict.


Concreet

Hoe verloopt een bemiddeling?

Een bemiddeling verloopt in verschillende sessies. De gesprekken vinden plaats in het kantoor van de bemiddelaar, tenzij anders overeengekomen.

 • Tijdens de eerste bijeenkomst maken de onderhandelaars kennis met de bemiddelaar. De bemiddelaar onderhandelt met hen over de mogelijke oplossingstrajecten voor het conflict. Hij legt uit wat bemiddeling inhoudt en welke de basisregels zijn die gelden tijdens de bemiddeling. De onderhandelaars omschrijven bondig hun conflict. Wanneer tot bemiddeling besloten wordt, stellen bemiddelaar en onderhandelaars een bemiddelingsprotocol op en ondertekenen het. Het bemiddelingsprotocol is een contract dat alle afspraken en regels over het verloop van de bemiddelingsprocedure omschrijft.
 • In de volgende sessies beslissen de partijen over de onderhandelingsonderwerpen en de informatie die eraan gekoppeld is. Daarna verzamelen zij de wederzijdse bekommernissen en bepalen in overleg de criteria waaraan de oplossingen moeten voldoen. Wanneer ze daarin slagen is het punt bereikt waarop zij constructief kunnen gaan brainstormen, kiezen en beslissen wat de mogelijke uitwegen kunnen zijn voor de oplossing van (delen van) het conflict. De bemiddelaar waakt over het goede verloop van de onderhandelingen.
 • In de laatste sessie zetten bemiddelaar en onderhandelaars samen de bemiddelingsovereenkomst op papier. In de bemiddelingsovereenkomst staan alle afspraken beschreven die door de onderhandelaars gemaakt zijn. Alle partijen ondertekenen de overeenkomst. Hierdoor verklaren zij dat zij zich zullen houden aan de afspraken. Na de ondertekening van de overeenkomst is de bemiddeling afgerond.
 • Bemiddeling verloopt niet altijd rechtlijnig en afspraken zijn pas definitief wanneer het bemiddelingsakkoord ondertekend is. Tijdens de onderhandelingen kan elke partij de voorlopige afspraken op elk moment herroepen. In dat geval keert men terug naar de vorige fase van de onderhandelingen.

Concreet

Hoeveel kost een bemiddeling?

Het honorarium van de bemiddelaar bedraagt 100 EUR/ u, onkosten voor administratie en documenten inbegrepen. De onderhandelaars betalen ieder de helft van het honorarium (tenzij ze een andere regeling treffen), bij aanvang van de sessie. Een sessie duurt 1 uur.

Bemiddeling in familiale zaken is vrijgesteld van BTW, volgens artikel 44, § 2 5° van het W BTW.

Voor bemiddeling in burgerlijke en handelszaken moet men supplementair 21% BTW betalen.

Voor verplaatsingsonkosten rekent de bemiddelaar 0,50 euro/ km aan.

Na afloop van de bemiddeling ontvangt elke partij van de bemiddelaar een uitgavenstaat.

Wie de kosten van de bemiddeling niet kan betalen, kan een beroep doen op juridische bijstand. Neem daarvoor contact op met het Justitiehuis of met het Bureau voor Rechtsbijstand in uw streek.

Contact

 • Europalaan 151600 Sint-Pieters-Leeuw
 • francine@fhbemiddeling.be
 • +32 (0)2 331 30 24
 • Ondernemingsnummer BE 0524 697 249
 • Francine Hardeman is erkend bemiddelaar in familiale zaken, burgerlijke en handelszaken

° Poperinge, 1953

1977: Licentiaat Romaanse Filologie KULeuven

2011-12: Permanente Vorming Bemiddeling Gandaius (UGent en UAntwerpen

Lid van het Forum Bemiddeling in Familiezaken Brussel